Integritetspolicy

DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRA HOS OSS
Lagen ställer höga krav på alla som hanterar och lagrar personuppgifter och i maj 2018 skärptes reglerna i och med den nya dataskyddsförordningen, på engelska förkortad GDPR. Vi på Mera Förlaget AB tar givetvis dessa, delvis nya krav, på största allvar och är väl förberedda på att hantera alla personuppgifter som våra kunder lämnar till oss på ett säkert sätt.

INTE FLER UPPGIFTER ÄN NÖDVÄNDIGT
Vi behöver vissa uppgifter från kunder för att hantera en prenumeration på något av våra läromedel. Namn och adress är ganska givet men även e-postadress samt telefonnummer. Dessa data kan vara personuppgifter och därför kommer vi att lagra dessa data så länge en prenumeration föreligger.

GAMLA UPPGIFTER RADERAS
Om en prenumeration ändras raderas gamla uppgifter. Om en prenumeration avslutas behåller vi uppgifterna under ett år. Detta bland annat för att uppfylla lagkrav kring bokföring.

RÄTT ATT BLI BORTGLÖMD
En av de stora förändringarna eller skärpningarna i den nya lagstiftningen är att man har rätt till sin data samt rätt att bli bortglömd.  Om du vill veta vad för data som finns sparad om dig eller önskar bli raderad eller få data korrigerad tidigare än efter ett år sedan en prenumeration avslutats tar du kontakt med dataskyddsansvarig hos oss på Mera Förlaget AB. 

MARKNADSFÖRING
Det är möjligt att vi skickar marknadsföring och erbjudanden under ett år från det du avslutat en prenumeration.  Givetvis har man i dessa utskick i så fall möjlighet att tacka nej till mer marknadsföring från oss. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till några utomstående.

SÄKER DATAFÖRVARING
Viktigt är att dina uppgifter förvaras på ett säkert sett. Vi använder antivirusprogram och uppdaterar all mjukvara regelbundet. Vi säkerhetskopierar alla uppgifter och gör allt för att obehöriga inte ska kunna komma åt våra uppgifter.

MER INFORMATION
Ovanstående är en sammanfattning och de viktigaste punkterna i vårt arbete med att säkerställa datasäkerhet och hantering av personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter så kontakta undertecknad på [email protected].
Här nedan hittar du en mer utförlig och formell beskrivning av vår integritetspolicy.

Göteborg 2018-05-14
 
Erland Hallberg
VD

INTEGRITETSPOLICY
Vi på Mera Förlaget AB är mån om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du gör affärer med oss. För oss på Mera Förlaget är det viktigt att ge dig information om hur vi kommer att behandla personuppgifter som du lämnar till oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina ansvarsuppgifter
Mera Förlaget AB, org.nr 556475-5360, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av oss. Mera Förlaget har utsett en dataskyddsansvarig som du når via e-postadressen [email protected].

Vilka personuppgifter samlas in av Mera Förlaget
När du köper våra produkter eller tjänster eller har andra kontakter med oss samlar vi ibland in personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, bilder och annan information som kan vara relaterat till din förfrågan, order eller prenumeration.

Varför behandlar Mera Förlaget dina personuppgifter
När du lämnar personuppgifter till oss på Mera Förlaget, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd på den lagliga grund som anges nedan.
  • Med ändamål att hantera beställning och administration av din order eller prenumeration. Vår lagliga grund för detta ändamål är det köpeavtal som vi ingått med dig och är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t ex för att vi ska kunna levererar din beställning och få betalt.
  • Med ändamål att kunna hantera förfrågningar och andra kundtjänstärenden. Vår lagliga grund är Mera Förlagets berättigade intresse och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig med frågor om våra produkter och tjänster, klagomål och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter. 
  • Med ändamål att kunna skicka generell marknadsföring  och personlig direktmarknadsföring via e-post, post eller sociala medier. Vår lagliga grund för detta ändamål är att behandlingen är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra Mera Förlagerts produkter och tjänster.
  • Med ändamål att kunna fullfölja företagets skyldigheter enligt lag, myndighets beslut eller bokföringskrav enligt skatterättsliga lagar. Vår lagliga grund är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. 
När vi kan komma att dela dina uppgifter
Mera Förlaget delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som hjälper oss med frakter, betaltjänster eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ett avtal med dessa företag för att säkerställa att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring och lagringstid
På Mera Förlaget behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge bästa service och vi sparar dina uppgifter så länge som dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.
  • När det gäller prenumerationer av våra läromedel kommer vi att radera alla personliga uppgifter ett år efter avslutad prenumeration.
  • Vad gäller uppgifter som är relaterade till förfrågningar och andra kundtjänstärenden kommer dessa uppgifter raderas senast två år efter senaste kontakt.
  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att kunna användas för marknadsföring av liknande produkter och tjänster från Mera Förlaget under en lagringstid  av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Mera Förlaget.
Säkerhet för dina personuppgifter
På Mera Förlaget säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Mera Förlaget hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter
Vi på Mera Förlaget vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Mera Förlaget tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Mera Förlaget AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Mera Förlaget är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller ringa oss på telefon 031-3409990.